Handelsbetingelser

Vi er Vadehavets Oplevelser v/ Mortenriis CVR nr. 37800295, Østergade 18, 6280 Højer (”vi”, ”vores” og ”os”). Ved at bestille hos os bekræfter du, at du accepterer disse handelsbetingelser samt øvrige oplysninger om din booking angivet på vores hjemmeside eller oplyste af vores samarbejdspartnere.

Køb af ture

Forud for afgivelse af bestilling vil du se en oversigt, der viser turen du har valgt samt prisen herfor og det samlede fakturabeløb inklusive eventuelle leverings-og betalingsomkostninger.

Når du har afgivet din bestilling, sender vi straks til den oplyste e-mailadresse en ordrebekræftelse, som du skal medbringe elektronisk. Ordrebekræftelsen er din dokumentation for tilmelding og betaling.

Det navn, som står på ordrebekræftelsen, er ansvarlig for bookingen og skal være mindst 18 år gammel på tidspunktet for bestilling. Det er kun denne person, som kan ændre og/eller afbestille turen. Eventuel kontakt fra os angående turen, vil ske til denne person.

Ved at foretage bestillingen bekræfter du, at du er autoriseret af eventuelle medrejsende til at foretage bestillingen. Det er dit ansvar at sikre, at eventuelle medrejsende er opmærksomme på og accepterer disse handelsbetingelser, hvor det er relevant. Du er forpligtet til at kontrollere oplysningerne i ordrebekræftelsen med det samme. Du skal gøre os opmærksom på eventuelle fejl hurtigst muligt. Ændring kan være forbundet med et gebyr eller ny bestilling.

I henhold til Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2, nr. 12 er køb af ture ikke omfattet af fortrydelsesretten (se dog nedenfor om afbestilling m.v.).

Det er muligt at tegne en rejseforsikring, der dækker udgifterne ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Det er ligeledes muligt at forsikre dig mod risici ved afbestilling ved at tegne en afbestillingsforsikring.

Pris og betaling

Turens pris omfatter, hvor intet andet er anført og hvor relevant, overnatning, transport i forbindelse med ture, udgifter til guide, låne af cykler, moms, samt forplejning i henhold til det oplyste på hjemmesiden og ordrebekræftelsen. Drikkevarer såsom vin, øl eller sodavand fx til aftensmad er sædvanligvis ikke inkluderet i turens pris.

Når du bestiller, skal du betale et depositum for at sikre plads på turen. Depositum udgør 25% af prisen. Når du ankommer, skal du betale de resterende 75% af turens pris. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har vi ret til at annullere bestillingen uden varsel. Betaling sker ved brug af Visa/Dankort, MasterCard eller MobilePay, og betalingen gennemføres samtidig med din booking. Beløbet trækkes automatisk på din konto/kreditkort inkl. kortgebyrer for;

  • Dankort 1,39 DKK
  • Visa/Dankort 1,39 DKK
  • Mastercard 1,50% af transaktionsbeløbet
  • Mastercard udstedt i udlandet 2,95 DKK
  • Visakort udstedt i udlandet 2,95 DKK

I forbindelse med betalinger anvendes en særlig krypteringsteknologi. Det indebærer, at det kun er vores systemer, der kan aflæse informationer om dit betalingskort. Informationer om betalingskort bliver sendt videre til PBS i krypteret form, og de bliver ikke gemt eller opbevaret af os.

I tilfælde af afbestilling eller aflysning, hvor du er berettiget til tilbagebetaling jf. nedenfor, vil vi sørge for igangsættelse af tilbagebetalingen snarest muligt efter afbestillingen eller aflysningen er meddelt os og via den betalingsform du tidligere har valgt at betale med.

Ændringer til eller aflysning af ture på vores foranledning

Vi har ret til at foretage bagatelagtige ændringer i turen. Hvis vi dog inden ankomstdagen er nødsaget til væsentligt at ændre et af turens væsentligste kendetegn, kan du enten acceptere ændringen eller afbestille turen uden at blive pålagt gebyrer i den anledning.

Vi skal uden unødig forsinkelse oplyse dig om, hvilke ændringer der er tale om, og om betydningen for turens pris. Derudover skal vi give dig en rimelig frist til at underrette os om din beslutning samt oplyse dig om, at manglende underretning inden den angivne frist indebærer, at du anses for at have accepteret ændringen. Derudover forbeholder vi os ret til at give dig et tilbud om en erstatningstur.

Hvis du accepterer de foreslåede ændringer eller accepterer at deltage i en erstatningstur og dette medfører, at erstatningsturen får en lavere kvalitet eller værdi, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.

Hvis du vælger at afbestille turen, har du krav på, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter afbestillingen, at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt i henhold til turen. Herudover kan du, efter omstændighederne, have krav på erstatning for eventuelle økonomiske tab, medmindre det skyldes din egen forhold eller uundgåelige eller ekstraordinære omstændigheder uden for vores kontrol, jf. nedenfor.

Vi kan aflyse turen, hvis antallet af personer, der har tilmeldt sig turen, er lavere end det minimum, der er anført i oplysningerne om turen på hjemmesiden. Vi skal underrette dig om aflysningen inden den frist, der er anført, dog ikke senere end

1) 20 dage inden ankomstdagen, hvis turens varighed er over 6 dage,

2) 7 dage inden ankomstdagen, hvis turens varighed er mellem 2 og 6 dage, eller

3) 48 timer inden ankomstdagen, hvis turens varighed er under 2 dage.

Vi kan derudover aflyse turen, hvis vi er forhindret i at gennemføre turen på grund af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, og vi underretter dig om aflysningen uden unødig forsinkelse og inden ankomstdagen. Det er også gældende for Covid-19 situationen. Frem til ankomstdatoen kan vi være nødsaget til at aflyse turen, hvis der iværksættes nye Covid-19-restriktioner fra myndighederne. I sådanne tilfælde har du krav på at få tilbagebetalt samtlige beløb, der er betalt for turen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter aflysningen.  Du har dog ikke krav på erstatning.

Ændringer og aflysning på din foranledning

Hvis du ønsker at foretage ændringer til din booking, fx med hensyn til deltagere, ankomstdatoen m.v., og forudsat at vi bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende bestemmelser:

Ved ændringer, der meddeles os og bekræftes af os senest 7 dage før den aftalte ankomstdato, er vi berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Vi udregner ændringsgebyret på basis af det arbejde og de udgifter, som ændringen medfører, dog min. kr. 100 pr. person. Du skal indbetale ændringsgebyret samtidig med ændringen.

Eventuelle prisforskelle i forhold til prisen på tidspunktet for købet vil blive opkrævet hos eller refunderet til dig.

Ændringer, som meddeles os og bekræftes af os senere end 7 dage før den aftalte ankomstdag, er vi berettiget til at betragte som en afbestilling (jf. nedenfor) og en ny bestilling.

Såfremt du ønsker helt at overdrage turen til en anden, skal du underrette os om overdragelsen i rimelig tid og senest 7 dage inden ankomstdatoen. Du og den, du overdrager turen til, hæfter begge for betaling af eventuelle udestående beløb og for eventuelle omkostninger, som følger af overdragelsen.

Afbestilling

Du har ret til inden ankomst at afbestille turen. Såfremt du afbestiller turen inden 7 dage før ankomstdatoen, vil vi refundere samtlige beløb, der er betalt for turen, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter afbestillingen. Ved afbestilling senere end 7 dage før ankomstdatoen kræver vi et afbestillingsgebyr på 100% af turens pris.

Du kan endvidere afbestille en tur inden ankomstdatoen, hvis der på destinationen, eller i umiddelbar nærhed heraf, indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af turen. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis du på tidspunktet for bestilling var bekendt med de pågældende omstændigheder eller omstændighederne var almindelig kendt. I tilfælde af afbestilling herunder har du krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt for turen. Tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter din afbestilling. Kortgebyrer refunderes ikke.

Ansvar

Vi er forpligtet til at gennemføre turen i overensstemmelse med oplysninger på vores hjemmeside og ordrebekræftelsen.

Såfremt vi har indgået en særlig aftale med dig, som afviger fra de på hjemmesiden anførte oplysninger, er den kun gyldig hvis den fremgår af ordrebekræftelsen eller en e-mail fra os.

Hvis du er i vanskeligheder under en tur, vil vi yde passende bistand uden unødig forsinkelse, bl.a. fx ved at give oplysninger om lokale lægehjælp. Du kan altid kontakte os på tlf. nr. 21 62 64 52 under dit ophold.

Skyldes vanskelighederne din forsætlige eller uagtsomme adfærd, er vi dog berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for vores bistand. Gebyret må ikke overstige vores reelle omkostninger.

Du er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under turen.

Du er forpligtet til at følge de anvisninger for turens gennemførelse, som vi eller din guide m.fl. fastsætter.

Du er erstatningsansvarlig for skader du forvolder på ejendele, som tilhører andre gæster, din guide, overnatningsstedet m.v.

Udenlandske gæster er ansvarlige for at have gyldigt pas og eventuelle vaccinationer m.v.

Du er ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under turen og det påhviler dig at afholde eventuelle udgifter i forbindelser dermed.

Vi tager forbehold for trykfejl i priser og beskrivelser. Vi kan heller ikke garantere, at hjemmesiden til enhver tid er fejlfrit og i fuld funktion. Vi kan ikke holdes ansvarlig for manglende eller fejlagtige leverancer eller mangler m.v., der skyldes problemer med din internetforbindelse eller opkobling m.v. Vi kan heller ikke drages til ansvar for forsinkelser eller EDB-vira, som følge af din brug af e-mails eller downloads fra vores hjemmeside.

Reklamationer

Såfremt du mener turen er mangelfuld, skal du give os meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at du har konstateret manglen.

Venligst bemærk, at det anses ikke for en mangel ved turen, at vejr- eller naturforhold afviger fra det sædvanlige.

Er turen mangelfuld, kan du kræve, at vi afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de pågældende ydelsers værdi. Kan afhjælpning ikke kræves af disse årsager, har du ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen eller efter omstændighederne erstatning for direkte økonomiske tab.

Såfremt du kræver afhjælpning, og afhjælper vi ikke manglen inden for en rimelig frist fastsat af dig, kan du selv afhjælpe manglen og kræve nødvendige udgifter til afhjælpningen refunderet. Du kan undlade at fastsætte en frist, hvis øjeblikkelig afhjælpning er påkrævet.

Kan en væsentlig del af de aftalte ydelser ikke leveres, vil vi uden udgifter for dig tilbyde dig alternative ydelser af en så vidt muligt tilsvarende eller højere kvalitet end aftalt. Hvis de tilbudte alternative ydelser medfører, at turen er af en lavere kvalitet end aftalt, har du krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen. Du kan kun afslå de tilbudte alternative ydelser, hvis de ikke udgør en tilsvarende ydelse i forhold til den oprindelige tur eller det tilbudte forholdsmæssige afslag er utilstrækkeligt. Kan vi ikke tilbyde alternative ydelser, eller afviser du de tilbudte alternative ydelser af ovennævnte grunde, kan du kræve et forholdsmæssigt afslag og efter omstændighederne erstatning for direkte økonomisk tab.

Påvirker en mangel turen væsentligt, og har vi ikke afhjulpet den inden for en rimelig frist, kan du hæve aftalen om turen. Hæver du aftalen om turen, skal vi tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til turen, med fradrag af et beløb svarende til den værdi, som turen har dog haft for dig.

Du har krav på erstatning fra os for økonomisk tab, som du lider som følge af en mangel, medmindre manglen skyldes enten din egne forhold, en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig, eller uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Har manglen forvoldt dig væsentlig ulempe, kan der tilkomme dig en godtgørelse, medmindre manglen skyldes en af det ovenfor oplistet forhold.

Personoplysninger og databeskyttelse

I forhold til databeskyttelses-lovgivningen er den dataansvarlige Vadehavets Oplevelser v/ mortenriis CVR nr. 37800295, Østergade 18, 6280 Højer.

Enhver henvendelse vedrørende databeskyttelse skal ske skriftligt til følgende e-mailadresse: morten@vadehavetsoplevelser.dk

Vi behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling (navn, adresse, e-mailadresse, postadresse, betalingskort og betalingskortnummer med udløbsdato), fordi det er nødvendigt for at kunne gennemføre din bestilling, og dermed opfylde vores aftale. Vi behandler de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din bestilling, også fordi vi gerne vil tage kontakt til dig med gode tilbud, medmindre du i forbindelse med bestillingen framelder dette. Denne behandling af dine personoplysninger bliver foretaget på basis af vores interesse i at opretholde kontakt med dig, i håb om, at du bestiller en tur med os i fremtiden. Du kan derfor forvente, at vi kontakter dig løbende med tilbud.

Du har ret til at anmode os om at indstille udsendelse af markedsføringsmateriale til dig ved henvendelse til morten@vadehavetsoplevelser.dk. Vi vil ikke behandle dine personoplysninger til andre formål, medmindre du udtrykkeligt har givet dit samtykke til andet formål. Når du har givet os samtykke til behandling til andre formål er du altid berettiget til at trække dit samtykke tilbage.

Vi videregiver, i et nødvendigt omfang, relevante personoplysninger til samarbejdspartnere som for eksempel guides, busselskaber, online betalingstjenester og kreditkortfirmaer med henblik på at kunne gennemføre turen, opkræve korrekt og sikker betaling eller i den udstrækning det er nødvendigt i henhold til gældende lovgivning. Den online betalingstjeneste, vi har et samarbejde med, overfører personoplysninger afgivet i forbindelse med betaling til lande uden for EU/EØS, herunder U.S.A. Vi kan oplyse, at vores samarbejdspartner bruger Europa-Kommissionens standardbestemmelser som overførselsgrundlag for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger. Du kan få nærmere information herom ved henvendelse til morten@vadehavetsoplevelser.dk.

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode det er nødvendigt i henhold til formål eller i henhold til gældende lovgivning. Du har ret til at blive oplyst om og få kopi af de personoplysninger, vi har registreret, til at få sådanne personoplysninger ændret, hvis de er urigtige, til at få dem slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet, eller hvis behandlingen er ulovlig, samt til at anmode os om at begrænse behandling af dine personoplysninger. Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du ikke mener vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-lovgivningen.

Læs mere i vores privatlivspolitik

Pakkerejser, Rejsegarantifonden og EU-rettigheder

Hvis du bestiller plads på en tur der omfatter både overnatning og en turistydelse, der udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen vil turen være omfattet af pakkerejsereglerne jf. Lov 2017-12-26 nr. 1666 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer. Til gengæld, hvis du bestiller plads på en af vores endagsture, er turen ikke omfattet af pakkerrejsereglerne. Vi er registreret hos Rejsegarantifonden, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby, som medlem nr. 3451.

Såfremt den kombination af rejseydelser, du bestiller, er en pakkerejse, jf. direktiv (EU) 2015/2302 er du omfattet af alle EU-rettigheder for pakkerejser. Vi er fuldt ansvarlig for den korrekte levering af pakkerejsen.

Hvor der er tale om en pakkerejse har vi desuden oprettet lovpligtig beskyttelse til at refundere dine betalinger og, hvis turen omfatter transport, sikre din hjemtransport i tilfælde af, at vi går konkurs eller bliver insolvent. Flere oplysninger om centrale rettigheder efter direktiv (EU) 2015/2302

Klagemuligheder og tvister

Såfremt du gerne vil klage, skal du tage kontakt til os via e-mail til morten@vadehavetsoplevelser.dk snarest muligt under turen eller efter turens afslutning med henblik på en hurtig behandling af din klage. Såfremt vi ikke kan opnå til enighed, og din klage vedrører køb af et arrangement, der inkluderer en booking af overnatning og en turistydelse, der udgør en væsentlig andel af kombinationens værdi eller udgør en væsentlig bestanddel af kombinationen. kan du sende din klage til Pakkerejse-Ankenævnet, Haldor Topsøes Allé 1, st., Bygning 91, 2800 Kgs. Lyngby, Tlf: 45461100.

Et alternativ til at sende klagen direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende den via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen. Onlineplatformens hjemmeside hedder https://ec.europa.eu/odr.

Endelig kan sagen anlægges ved en domstol i Danmark. Aftalen og enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med din bestilling, er underlagt dansk lov.

Opdatering

Disse handelsbetingelser er senest opdateret juni 2022 og erstatter alle tidligere handelsbetingelser.